Faglige personaleforeninger

En faglig personaleforening er Finansforbundets lokale repræsentant i virksomheden og kan være med til at sikre, at I får koordineret og understøttet det faglige arbejde, som tillidsfolkene udfører i hverdagen. Få hjælp til arbejdet med en faglig personaleforening.

Den faglige personaleforening varetager medlemmernes interesser på arbejdspladsen og forbedrer mulighederne for indflydelse på de lokale arbejdsvilkår ved at sørge for indflydelse og medbestemmelse på for eksempel:

 • Arbejdsforholdene i virksomheden
 • Personalepolitikken
 • Arbejdsmiljøet
 • En eventuel virksomhedsoverenskomst herunder indførelse af nye lønformer
 • Lokalaftaler som for eksempel flekstid, lønpakker, timebank osv.

Alle medlemmer af Finansforbundet vil automatisk være medlem af den Faglige personaleforening i egen virksomhed.

 

Faglige personaleforeninger

Åbn alle

Etabler en faglig personaleforening

Hvis I vil oprette en faglig personaleforening, kan I tage udgangspunkt i denne køreplan:

 1. Indkald til møde for alle medlemmer af Finansforbundet på arbejdspladsen og undersøg, om der er opbakning til at etablere en faglig personaleforening.

 2. Afhold et møde med virksomhedens ledelse, hvor I præsenterer ideen om en faglig personaleforening.

 3. Etabler en arbejdsgruppe, der kan komme med forslag til vedtægter. Inspiration kan hentes på følgende link: standardvedtægterne for faglige personaleforeninger (PDF). Overvej også forslag til forretningsorden, kassererinstruks og sammensætning af bestyrelsen.

 4. Få en til at påtage sig ansvaret for det praktiske omkring den stiftende generalforsamling/årsmøde.

 5. Skaf en dirigent til generalforsamlingen/årsmødet. Finansforbundet eller kredsen kan stille en erfaren dirigent til rådighed.

 6. Indkald til stiftende generalforsamling/årsmøde. Hvis der skal være valg på generalforsamlingen/årsmødet, er det en god idé på forhånd at have fundet kandidater.

 7. Efter generalforsamlingen/årsmødet skal bestyrelsen konstituere sig, hvis der ikke sker valg direkte på generalforsamlingen. Sammensætningen af bestyrelsen, antal pladser, valg af formand og næstformand m.m. afhænger af jeres vedtægter.

 

Se standardvedtægterne for faglige personaleforeninger (pdf)

Inspiration til forretningsorden (pdf)

Indbydelse til stiftende generalforsamling (Word)

Indberet valg til faglig personaleforening

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen i den Faglige personaleforening udgør det, der i overenskomsten hedder "den Faglige repræsentant". Hvis virksomheden ønsker en forhandling om for eksempel lokalaftaler eller virksomhedsoverenskomst, skal det foregå med den Faglige repræsentant.

Se Standardoverenskomstens afsnit 6: Aftale om Fagligt Arbejde (pdf)

 

Roller og opgavefordeling

Bestyrelsesmedlemmernes konkrete opgaver afhænger af den enkelte faglige personaleforenings organisation og struktur og af den måde, virksomheden er organiseret på. Opgavefordelingen kan for eksempel være sådan:

Formanden:

 • Leder bestyrelsens arbejde og udgør – eventuelt i fællesskab med næstformanden – den daglige ledelse af personaleforeningen.
 • Har ansvaret for, at der indhentes forslag til bestyrelsesmødernes dagsordner, og at der indkaldes til bestyrelsesmøderne. Opgaven kan uddelegeres.

Næstformanden

 • Stedfortræder for formanden ved fravær og udgør – eventuelt i fællesskab med formanden – den daglige ledelse af personaleforeningen.

Kassereren (hvis der skal være én):

 • Sørger for at refundere udlæg og bilag.
 • Har ansvaret for personaleforeningens likviditet og for, at der bliver udarbejdet et regnskab samt at præsentere det på de ordinære generalforsamlinger/årsmøder.

Sekretæren:

 • Udarbejder sammen med formanden dagsorden til bestyrelsesmøderne og skriver referat fra bestyrelsesmøderne.
 • Sikrer, at der indhentes forslag til dagsordenen til bestyrelsesmøde, og at dagsorden sendes til bestyrelsen.

Indberet valg

Finansforbundet skal altid orienteres, når der er afholdt valg til personaleforening, så vi har de rigtige kontaktpersoner og kan rådgive jer bedst muligt.

Indberet valg til faglig personaleforening

Frihed, uddannelse og beskyttelse

I overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet er der indgået en aftale om fagligt arbejde. I den kan I se de nærmere vilkår for frihed, uddannelse og beskyttelse af tillidsvalgte og bestyrelsesmedlemmer i en faglig personaleforening.

Se Standardoverenskomstens afsnit 6: Aftale om Fagligt Arbejde §14,2

Hvis virksomheden tager initiativ til, at der skal forhandles virksomhedsoverenskomst (VOK), er det en oplagt mulighed, at I sikrer jer rettigheder udover overenskomstens bestemmelser med hensyn til uddannelse og frihed til arbejdet i personaleforeningen. Det er en meget krævende proces at forhandle virksomhedsoverenskomst, og det kræver, at virksomheden er indstillet på at give jer de nødvendige ressourcer i form af frihed og uddannelse. Hvis I er i tvivl – så kontakt Jura og forhandling i sekretariatet.

Økonomi

Personaleforeningerne er organiseret i finanskredsene (Assurandør Kredsen, Kreds Øst, Kreds Vest), og det er finanskredsene, der fastlægger rammerne for økonomien for personaleforeningerne i kredsens område.

Finanskredsene yder økonomiske ressourcer til at drive de faglige personaleforeninger.

Kontakt til pressen

Når det gælder de helt overordnede politiske udtalelser, er det Finansforbundets formandskab, der udtaler sig. Henvis derfor altid til Kommunikation i sekretariatet. Andre gange vil journalisten gerne have et menneskeligt ansigt på en historie, og det er derfor naturligt, at han taler med en tillidsvalgt, der er tæt på begivenheden ude på virksomheden.

 

Journalisten ringer

Noter journalistens navn, tlf.nr. og det medie, han arbejder på. Spørg derefter ind til:

 • Hvorfor han ringer: Hvad er historien, hvorfor ringer han til netop dig, hvilken rolle skal du spille, og i hvilken egenskab skal du udtale dig (ekspert, part i sagen, erfaringsperson)?
 • Om det er til baggrund, om han skal bruge et citat fra dig, og hvem han ellers tale med?

Forbered dig

Sig, at du ringer tilbage, og gør det så hurtigt som muligt. Aftal med journalisten, hvor lang tid han kan give dig. Hvis det viser sig, at du ikke kan nå at indhente fakta mm. inden deadline, så ring, og sig det til journalisten. Det giver dig tid til at:

 • Konsultere kolleger/Finansforbundet/ledelse.
 • Finde og tjekke fakta og baggrundsinformation.
 • Få dit budskab kørt i stilling – skriv hovedpunkterne ned.

Og husk, at du altid kan kontakte Kommunikation i sekretariatet, hvis du bliver i tvivl om, hvad og hvor meget du må sige.

Faglige personaleforeninger i Finansforbundet

Brug Finansforbundet og kredsen

I kan altid henvende jer til kredsen eller til Politikudvikling i sekretariatet og høre nærmere om, hvordan de kan hjælpe jer i processen med at stifte en faglig personaleforening.

Få svar på spørgsmål om faglige personaleforeninger

Kontakt
Niels Jensen
32 66 14 26 / 23 24 50 92
nj@finansforbundet.dk