Rådgiv medlemmerne

Hvordan rådgiver du medlemmer, hvad er dit rådgiveransvar, og hvad er god sagsbehandlingsskik? Find svar og værktøjer til rådgivning af medlemmerne.

Som faglig repræsentant er en vigtig del af dit arbejde at rådgive medlemmer om love, overenskomster og aftaler og at hjælpe dem med arbejds- og ansættelsesretslige forhold. Det kan f.eks. være afskedigelser, lønnedsættelser, advarsler, fratrædelsesaftaler eller andre forhold i det daglige, som kræver den faglige repræsentants hjælp.

Har du brug for at blive helt skarp på reglerne for f.eks. ferie, opsigelse, løn osv., kan du finde overenskomsten og mere information om de vigtigste emner under Rettigheder & Regler.

 

Rådgivning og forhandling

Åbn alle

Vurder, om du skal rådgive eller sende sagen videre

Rådgiv medlemmet inden for dit fagområde som tillidsvalgt og henvis altid til andre rådgivere, hvis der er behov for det. Dit fagområde er overenskomst og ansættelsesret. Det er f.eks. ikke a-kasse, pension og skat.

Rådgivning kan være forbundet med rådgivnings- og erstatningsansvar, og det er derfor vigtigt, at du skelner mellem, hvornår du kan rådgive, og hvornår du bør henvise medlemmet til anden rådgivning.

Er du i tvivl om, hvorvidt det er en sag for dig, eller om der overhovedet er en sag, så kontakt altid kredsen eller Finansforbundet.

 • Juridisk rådgivning: Jura og forhandling, 32 66 13 30, raadgivning@finansforbundet.dk
 • Forsikring: Service og administration, 32 66 13 76, medlem@finansforbundet.dk
 • A-kasse og efterløn: Finansforbundets FTFa-kontakt 32 96 46 00
 • Interne regler og politikker, f.eks. spørgsmål til fratrædelsesordninger og lokale aftaler: Kredsen eller jeres fællestillidsmand

 

Fri til at forhandle og tvivl om loyalitet

Det er vigtigt at være loyal over for medlemmet. Bliver du i tvivl om din loyalitet, skal du give sagen til en anden tillidsmand, fællestillidsmanden, kredsen eller Finansforbundet.

Det samme gælder, hvis du føler dig usikker på, om du er fri til at forhandle – er du ikke, skal du også give sagen videre til fællestillidsmanden, kredsen eller Finansforbundet.

Husk, at din tavshedspligt også gælder i forhold til Finansforbundet og andre, så medlemmet skal give samtykke, inden du kan give sagen videre.

Læs rådgivning til medlemmerne om ansættelse, opsigelse mv.

Finansforbundets klageinstans

Husk, at du har rådgiveransvar

Professionelle rådgivere har et erstatningsansvar for fejlagtig rådgivning. Det gælder også, når du som tillidsmand rådgiver dine medlemmer.

Efter de almindelige regler i dansk ret kan du blive holdt ansvarlig, hvis du ved fejl eller forsømmelser har påført et andet menneske et tab. Der er tre betingelser, der skal være opfyldt, før du kan blive draget til ansvar:

 • Der skal være lidt et økonomisk tab
 • Der skal være årsagssammenhæng mellem din fejl og det økonomiske tab
 • Det skal være påregneligt for dig, at fejlen ville resultere i et økonomisk tab

 

Hvad hæfter du for?

Du hæfter for den professionelle rådgivning, som du giver andre. Det gælder også, hvis du undlader at rådgive om et forhold, som det ville være nærliggende at nævne. Selv om du er i god tro, kan de forkerte oplysninger, du uagtsomt kan komme til at afgive - eller de rigtige oplysninger du kan undlade at give - være årsag til, at et medlem lider et økonomisk tab.

Et betalende medlem må kunne forvente professionel rådgivning på et ansvarligt niveau. Det er derfor en skærpende omstændighed, at medlemmet betaler for rådgivning via sit kontingent.

Når man vurderer din handling eller undladelse, sammenligner man med, hvordan en rådgiver med en god og solid baggrund inden for området ville have rådgivet.

 

Hvem hæfter for betaling?

Som hovedregel er det "højeste organ", der hæfter for betalingen. Så længe din rådgivning loyalt bunder i informationer fra Finansforbundet, din kredsbestyrelse eller fællestillidsmand, vil du ikke blive gjort personlig ansvarlig.

Giver du derimod oplysninger uden baggrund i informationer fra Finansforbundet eller din kreds, hæfter du selv for disse oplysninger. Som eksempler på sager, der kan medføre erstatningsansvar, kan nævnes:

 • Faglige sager i almindelighed
 • A-kassesager
 • Arbejdsskadesager
 • Forsikringsspørgsmål

Gennemgå forløbet med medlemmet

Forklar medlemmet, i hvilken sammenhæng og under hvilke rammer og vilkår, rådgivningen foregår.

Du kan beskrive et typisk forhandlingsforløb:

 • I begyndelsen forhandler I lokalt, og sagerne skal så vidt muligt løses på dette niveau.
 • Kan I ikke finde en løsning, kan I give sagen videre til Finansforbundet, der kan begære organisationsmøde med Finanssektorens Arbejdsgiverforening, så sagen bliver forhandlet mellem organisationerne. Hvis parterne ikke bliver enige, kan sagen videreføres ved faglig voldgift eller de almindelige domstole.

Forklar, hvilke regler der gælder for behandling af faglig strid, og vær opmærksom på 4-ugers-fristen for at begære organisationsmøde til forhandling af en opsigelse.

Gør klart, at du som tillidsmand ikke kan love en domstolsprøvelse/voldgift, da det i sidste ende bliver afgjort i Finansforbundet.

Sæt dig grundigt ind i sagen

Husk på, at sagen skal være fuldt oplyst, hvad angår relevante fakta og relevant jura i f.eks. Standardoverenskomsten, virksomhedsoverenskomster og lovgivningen. Husk også, at det kan være nødvendigt at gå ud over Funktionærloven og overenskomsten. Hvis en sag f.eks. omhandler en gravid kvinde, der er blevet opsagt, kan Ligebehandlingsloven være relevant at inddrage.

Stil uddybende spørgsmål til medlemmet, så du er sikker på, at du har alle de relevante oplysninger, som du skal basere din rådgivning på. Du kan ikke forvente, at medlemmet ved, hvilke forhold der er relevante.

Rådgiv og forhandl professionelt

Se bort fra din egen personlige idé om, hvad den bedste løsning vil være – lad f.eks. være med at sige, at det er bedre for dit medlem at sige op end at blive opsagt eller bortvist. Din opgave er at orientere medlemmet om de (måske flere) mulige løsninger og konsekvenser, så medlemmet selv kan træffe beslutning på baggrund af din rådgivning.

 

Varetag medlemmets interesser

Kend til medlemmets ønsker og notér dig, hvilke løsninger medlemmet finder uacceptable. Det kan være en god ide at tage medlemmet med til alle forhandlinger - vil han eller hun ikke deltage, er det vigtigt, at du får et forhandlingsmandat.

Vær sikker på, at du har medlemmets mandat til at forhandle sagen og vurdér, om det skal foregå mundtligt eller skriftligt. Det kan f.eks. være mandat til at indgå en fratrædelsesaftale på visse betingelser.

Hvis medlemmet har krav, som er berettigede, skal de rejses. Men rejs kun krav, hvis de er berettigede, og hvis medlemmet ønsker det. Berettigede krav er de krav, der er realistiske at kunne gennemføre. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt kravene er berettigede, kan du kontakte Finansforbundet.

Husk, at I har mulighed for at holde pauser i forhandlingen, så I undgår at blive løbet over ende.

 

Medlemmet bestemmer

Medlemmet "ejer" sagen for så vidt angår de forhold, som medlemmet har dispositionsretten over. Dit medlem kan f.eks. beslutte, om en sag skal forliges, men ikke om en sag skal føres ved voldgift/almindelig domstol. Som tillidsmand kan du ikke beslutte, om en sag skal forliges.

 

Hent hjælp, hvis det er nødvendigt

Du kan altid inddrage andre parter, hvis der er behov for det – f.eks. a-kassen, socialrådgivere, arbejdsmarkedskonsulenter m.v. Du kan altid kontakte Finansforbundet, hvis du har brug for råd og vejledning.

Overhold fristerne, og fortæl dit medlem om dem

Vær især opmærksom på 4-ugers-fristen i forhold til begæring om organisationsmøde til forhandling af en opsigelse. Husk, at suspension af 4-ugers-fristen til brug for lokale forhandlinger kræver meddelelse til Finanssektorens arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Husk altid dokumentation

Kommer det til en sag om erstatningsansvar, er det vigtigt at have dokumentationen på plads – du bør f.eks. gemme en eventuel korrespondance. Husk at bekræfte oplysninger og f.eks. aftaler om et mandats indhold og grænser skriftligt, så du altid har dokumentation.

Det er en god ide at føre en form for dagbog, hvor du noterer, hvem du taler med, og hvad I taler om.

Tag sagsbehandleruddannelsen

Sagsbehandleruddannelsen er for alle tillidsmænd, der har gennemført Grunduddannelsen. Med afsæt i tankerne om Union Governance og God Sagsbehandlingsskik får du værktøjer og metoder til at behandle dine sager.

Tilmeld dig sagsbehandleruddannelsen Mere om sagsbehandleruddannelsen

Få svar på spørgsmål om rådgivning og rådgiveransvar

Kontakt
Jura og forhandling
32 66 13 30
raadgivning@finansforbundet.dk