Fyring og fusion – støt medlemmerne

En central del af dit arbejde som faglig repræsentant er at hjælpe og rådgive medlemmer ved bl.a. fyring, masseafskedigelse og fusion.

Opsigelser

Åbn alle

Indberet opsigelsen til Finansforbundet

Du skal hurtigst muligt indberette til Finansforbundet, når et medlem bliver opsagt eller præsenteret for væsentlige vilkårsændringer. Du indberetter via "Mit forbund".

Det er vigtigt, at Finansforbundet har de rette informationer, så vi hurtigst muligt kan tilbyde information, støtte og aktiviteter til et opsagt medlem. Opsagte medlemmer skal for eksempel informeres om, at der er en frist på fire uger til at rejse krav om godtgørelse for usaglig opsigelse til virksomheden.

Hvis du glemmer at indberette, opdager vi først, at et medlem er blevet ledig, efter ledigheden er indtrådt. For den ledige kan forskellen betyde op til seks måneders manglende kendskab til Finansforbundets tilbud til opsagte og ledige.

Indberet opsigelse på "Mit forbund" 

Reager ved usaglig opsigelse/bortvisning

Hvis du og den opsagte mener, at han eller hun er blevet usagligt afskediget eller bortvist, kan sagen forhandles lokalt mellem ledelsen og den faglige repræsentant på virksomheden.

Det er en betingelse, at den faglige repræsentant har bestået Finansforbundets sagsbehandleruddannelse.

God sagsbehandling og rådgiveransvar

 

Frister for varsling af lokal forhandling

Hvis en sag skal forhandles lokalt, skal du kræve forhandling over for ledelsen senest fire uger efter, medlemmet blev opsagt eller bortvist. Den faglige repræsentant kan ikke kræve lokal forhandling, hvis fristen overskrides. Det vil heller ikke være muligt senere at kræve sagen forhandlet mellem FA og Finansforbundet.

Hvis sagen forhandles lokalt, skal den afsluttes med et referat med oplysning om, hvorvidt der er opnået enighed eller ej.

Hvis der ikke er opnået enighed om en løsning, kan sagen forhandles mellem Finansforbundet og FA ved et organisationsmøde. Et krav om organisationsmøde skal fremsættes senest fire uger efter datoen for referatet fra den lokale forhandling. Det er ikke muligt at indbringe sagen for FA, hvis denne frist overskrides.

 

Orienter medlemmet om frister

Husk at varsle fristerne over for medlemmet. Det er vigtigt, at han eller hun kender tidsrummet for at rejse en eventuel sag. Bliver medlemmet ikke orienteret om fristerne, kan det medføre et ansvar for mangelfuld sagsbehandling.

For at sikre at medlemmet er bekendt med fristerne, kan du give ham eller hende et brev med informationerne.

Forslag til brevtekst (pdf)

Udlever folderen "Fratræder du?"

Download Finansforbundets folder "Fratræder du?" og giv den til det opsagte medlem.

Folderen forklarer, hvordan den opsagte skal forholde sig, hvad man skal gøre i forbindelse med opsigelsen, og hvordan man kan komme videre med sin karriere - og hvordan Finansforbundet kan hjælpe.

Download "Fratræder du?" (pdf) Download "Are you leaving your job?" (pdf)

Fortæl om Finansforbundets tilbud for opsagte og ledige

Det er Finansforbundets arbejdsmarkedskonsulenter, der i samarbejde med FTFa-kontakten i Finansforbundet tager sig af kontakten og tilbuddene til de opsagte/ledige. Det gælder også brugen af Finansforbundets jobportal Finansjob.

Finansforbundet har disse tilbud til ledige/opsagte medlemmer:

 • Individuel vejledning om jobsøgning, kursus- og uddannelsesønsker.
 • Økonomisk støtte til efter- og videreuddannelse.
 • Mulighed for at lade Finansforbundet fungere som "advokat" i forbindelse med afgørelser, der er truffet af arbejdsformidlingen eller a-kassen.
 • Kurser og projektforløb til ledige medlemmer.

  Vi justerer løbende tilbuddene afhængig af aktuelle behov.

Jobbanken Finansjob

Få hjælp til en sag

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til en sag om en opsagt medarbejder.

Kontakt Jura og forhandling på telefon 32 66 13 30 eller raadgivning@finansforbundet.dk

          

Massefyringer

Åbn alle

Kontakt Finansforbundet ved mistanke om massefyring

Du skal som faglig repræsentant straks kontakte Finansforbundets beredskab, hvis du har mistanke om, at der kan komme et større antal afskedigelser. Det vil sige, hvis der afskediges mere end én medarbejder på grund af virksomhedens forhold.

Kontakten til Finansforbundet er vigtig i forhold til at etablere en klar kommunikationsvej, når og hvis afskedigelserne bliver en realitet. Og det er samtidig en forudsætning for, at Finansforbundet kan hjælpe både medlemmerne og dig som faglig repræsentant på den bedst tænkelige måde.

Vi behandler naturligvis alle henvendelser fortroligt.

Du kan kontakte beredskabet på 32 96 46 00.

Kontakt Finansforbundet for hjælp til de opsagte

Finansforbundet har et beredskab til medlemmer og tillidsmænd, når virksomheder gennemfører større afskedigelsesrunder.

Beredskabet holder informationsmøder for de medlemmer, der bliver afskediget på grund af virksomhedens forhold. På møderne fortæller beredskabet om:

 • Fratrædelsesvilkår
 • A-kasseregler
 • Arbejdsmarkedet, f.eks. kompetenceafklaring, uddannelse og jobsøgning

Beredskabet kan også klæde dig på i forhold til forhandlinger med ledelsen om afværge- og afbødeforanstaltninger samt fratrædelsesvilkår. Og endelig tilbyder beredskabet vejledning og støtte, så du kan forberede de afskedigelsessamtaler, tillidsmændene skal deltage i.

Du kan kontakte beredskabet på 32 96 46 00.

 

Informationsmøder

Når afskedigelserne er foretaget, holder Finansforbundet informationsmøder for medlemmer.

I den forbindelse skal du indberette de berørtes medlemsnummer, fulde navn og meget gerne deres private e-mailadresse til os. (Privat mailadresse er til brug for evt. indkaldelse til informationsmøde).

Dette sker ved at sende en mail til beredskabet@finansforbundet.dk.

Forhandl med ledelsen

Når du forhandler med ledelsen, skal du som faglig repræsentant:

 • Drøfte med virksomheden, om og hvordan I kan undgå afskedigelser, og – hvis det ikke kan lade sig gøre – hvordan I evt. kan begrænse antallet, f.eks. ved at indgå aftaler om frivillig fratrædelse.
 • Aftale, hvilke vilkår der skal være gældende for de opsigelser, der kan blive en realitet.
 • Drøfte med ledelsen, hvordan processen omkring de forestående afskedigelser skal forløbe.

Husk, at du skal inddrage Finansforbundet tidligt i forløbet og inden, du indgår aftaler, så du er klædt bedst muligt på til at varetage de lokale forhandlinger.

Du kan løbende få råd og vejledning af Jura og forhandling, hvis du ringer til os på 32 96 46 00.


Gode råd til processen

Det er en stor fordel at have en klar aftale om processen i virksomheden. Det er f.eks. vigtigt at:

 • Aftale, hvordan tidsforløbet skal være
 • Aftale, hvordan medarbejderne og omverdenen skal informeres samt, hvordan I kan melde åbent ud, så I undgår rygtedannelser og myter
 • Tillidsrepræsentanterne er bekendt med de informationer, som ledelsesrepræsentanterne får i forbindelse med processen
 • I har fastlagt dag og tidspunkt for afskedigelserne, og at både leder og tillidsmænd er informeret og forberedt på "den svære samtale".

 

Hvad kan I forhandle om?

Overenskomsten sikrer, at en række vilkår altid gælder i de tilfælde, hvor en flerhed - dvs. mere end én medarbejder - bliver opsagt på grund af virksomhedens forhold.

Men der er ikke noget til hinder for, at I på din virksomhed indgår en aftale, der samlet set stiller medarbejderne bedre. Det vil altid være den bedste aftale, der er gældende.

 

Minimumsrettigheder, jf. overenskomsten

Du kan se dine minimumsrettigheder i Standardoverenskomsten i afsnittet om afbødeforanstaltninger.

Er du assurandør, kan du se dine minimumsrettigheder i Rammeoverenskomsten i afsnittet om afbødeforanstaltninger.

Støt din kollega under afskedigelsessamtalen

Som tillidsmand er der mange ting, du bør være opmærksom på, når en kollega bliver afskediget. Det kan derfor være en god ide, at du forbereder dig inden samtalen.

Her er ti gode råd:

 • Drøft forventninger med din leder omkring rollefordeling ved afskedigelsen – hvem, hvad, hvor og hvornår?
 • Overvej, hvilke reaktioner du kan møde hos din kollega, f.eks. vrede, gråd eller tavshed, og indstil dig på, hvordan du vil støtte.
 • Du er din kollegas ekstra øje og øre. Notér, sid ved siden af og opsummer efterfølgende.
 • Det er en god idé, hvis I kan blive i lokalet efter afskedigelsen og gennemgå samtalen, og hvad der nu skal ske. Aftal med din leder, at han/hun forlader lokalet efter at have fortalt sin del kort.
 • Tilbyd at tage kontakt til relevante instanser, f.eks. Finansforbundet, FTFa m.fl. Det kan være svært at overskue det selv.
 • Vær opmærksom på din kollegas behov for social og personlig støtte både umiddelbart efter og i de følgende dage – hjælp med at få din kollega ordentligt hjem.
 • Følg op – også hvis din kollega er fritstillet.
 • Vær opmærksom på dine kollegers reaktion. Sørg evt. for, at I får talt om situationen i fællesskab.
 • Brug dit netværk og din kreds til faglig støtte både før og efter afskedigelsen.
 • Sørg for at tale om situationen med dine TM-kolleger eller i kredsen efter opsigelsen. Eller tal ud hjemme, så TM-funktionen ikke bliver for hård at bære.

​           

Fusioner

Åbn alle

Kontakt Finansforbundets beredskab

Finansforbundet har et beredskab, der rådgiver og støtter medlemmer og tillidsmænd, når virksomheder fusionerer.

Beredskabet holder informationsmøder, hvis fusionen medfører afskedigelser af medlemmer. På møderne får medlemmerne information om:

 • Fratrædelsesvilkår
 • A-kasse-regler
 • Arbejdsmarked, f.eks. kompetenceafklaring, uddannelse og jobsøgning

Beredskabet kan også klæde dig på som tillidsmand i forhold til forhandlinger med ledelsen om afværge- og afbødeforanstaltninger samt fratrædelsesvilkår. Og endelig kan beredskabet vejlede og støtte dig, når du forbereder de afskedigelsessamtaler, som tillidsmændene skal deltage i.

Du er velkommen til at kontakte Finansforbundets beredskab på 3296 4600.

​    

Røverier

Åbn alle

Anmeld arbejdsskaden

Finansforbundets Arbejdsgiverforening og Finansforbundet har aftalt en fremgangsmåde for, hvordan medarbejdere bør anmelde arbejdsskader, der er opstået ved røveri, røveriforsøg, overfald og lignende.

Det er den forsikringspligtige arbejdsgiver, der - i følge "Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade" - skal anmelde arbejdsskaden. Husk, at medarbejderen skal have en bekræftelse på, at arbejdsskaden er anmeldt – det kan enten være den del af anmeldelsesblanketten, som er til den skadelidte, eller det kan være en bekræftelse fra arbejdsskadeforsikringsselskabet. Du kan læse nærmere omkring processen i Standardoverenskomstens § 87.

Sådan hjælper du en medarbejder efter vold og røveri

Informer om muligheden for erstatning

Virksomheden skal skriftligt gøre medarbejderen opmærksom på, at det er muligt at få erstatning efter overenskomsten:

 • Efter standardoverenskomstens § 87 dækker virksomheden medarbejderens risiko ved røveri, røveriforsøg, overfald og lignende, som har relation til ansættelsesforholdet. Der er her tale om en tillægserstatning efter overenskomsten, som ligger ud over den erstatning, man kan få efter den lovpligtige forsikring. Erstatningen er på 1.300.000 kroner ved død og 2.600.000 kroner ved fuld invaliditet.
 • Det er også muligt at få erstatning efter standardoverenskomstens § 87, hvis det offentlige arbejdsskadesystem – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen - fastsætter en méngrad på mindst 5 procent. Fastsætter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring f.eks. en méngrad på 5 procent, vil erstatningen efter overenskomsten være på fem procent af 2.000.000 kroner, hvilket svarer til 100.000 kroner.

Hvis arbejdsskadesagen allerede er afgjort i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring/Ankestyrelsen, skal virksomheden også gøre medarbejderen opmærksom på, at han eller hun selv skal kontakte virksomheden/forsikringsselskabet for at få udbetalt tillægserstatningen efter overenskomsten.