Få indflydelse i Finansforbundet Kreds Øst

Medlemmer har også indflydelse på Finansforbundets politik. Tillidsmænd, fællestillidsmænd og faglige personaleforeninger er medlemmernes talerør til kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsen er samtidigt repræsenteret i Finansforbundets hovedbestyrelse.

Som medlem kan du få indflydelse på Finansforbundets politik via din tillidsmand, fællestillidsmand og virksomheds faglige personaleforening. Disse personer samarbejder med kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsen er repræsenteret i Finansforbundets hovedbestyrelse, der formulerer og fastlægger den politik, som hele Finansforbundet arbejder ud fra.

Finansforbundet Kreds Øst har to bestyrelsesmedlemmer i Finansforbundets hovedbestyrelse. Finansforbundet Kreds Øst er derudover også repræsenteret i Finansforbundets repræsentantskab og på Finansforbundets landsmøde.

Vil du etablere en faglig personaleforening?

En faglig personaleforening forbedrer mulighederne for indflydelse på de lokale arbejdsvilkår. Det sker ved, at den faglige personaleforening sikrer de tillidsvalgtes medbestemmelse på områder som eksempelvis arbejdsmiljø, personalepolitik og lokalaftaler.

Kredsbestyrelsen står gerne til rådighed med hjælp og rådgivning til etableringen af en faglig personaleforening. Skriv til kredsen på kredsoest@finansforbundet.dk.

Bliv tillidsmand

Du kan få indflydelse som tillidsmand, Finansforbundets lokale repræsentant på arbejdspladsen. Det er tillidsmandens opgave at varetage medlemmernes og virksomhedens interesser i samarbejde med ledelsen og at støtte op om et godt samarbejde og arbejdsmiljø.

Opgaverne som tillidsmand indebærer bl.a.:

  • at hverve medlemmer
  • at være medlemmernes talerør
  • at samarbejde med medlemmer, ledelse, kreds og forbund
  • at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold
  • at deltage i vanskelige samtaler med støtte fra kreds og forbund

Arbejdet som tillidsmand kræver, at du gennemgår Finansforbundets grunduddannelse for tillidsmænd.

Få mere viden om arbejdet som tillidsmand

 

Valg i Kreds Øst

Åbn alle

Sådan vælger Finansforbundet Kreds Øst delegerede til generalforsamling

Tillidsmænd er automatisk udpeget som delegeret med stemmeret og skal repræsentere sine medlemmer på generalforsamlingen.

Yderligere principper for valg af delegerede er nærmere beskrevet i Finansforbundet Kreds Østs vedtægter.

Læs Kreds Østs vedtægter (pdf)

Sådan vælger Finansforbundet Kreds Øst kredsbestyrelse og formandskab

Kredsbestyrelsen består af op til 15 personer, hvoraf formand og 1 til 2 næstformænd udgør formandskabet. Kredsbestyrelsen er kredsens øverste ledelse, og formandskabet har ansvaret for den daglige ledelse af kredsbestyrelsens arbejde.

Formanden vælges på kredsens generalforsamling i lige år, mens de resterende kredsbestyrelsesmedlemmer vælges med halvdelen hvert år. Kredsbestyrelsen vælger derefter op til to næstformænd blandt dem selv.

Kredsbestyrelsen og formanden vælges for en toårig periode. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i sin valgperiode, overtager en suppleant efter den rækkefølge, de er valgt.