Regler om opsigelse

Læs om de vigtigste forhold, du skal være opmærksom på, når du bliver afskediget eller selv siger op.

Opsigelse

Åbn alle

Hvis du selv siger op

Hvis du selv ønsker at opsige din stilling skal du varsle dette med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis du f.eks. siger op den 15. november, løber dit opsigelsesvarsel frem til 31. december, hvorefter du fratræder.

Er der aftalt prøvetid på 3 måneder, kan du opsige din stilling med dags varsel, medmindre det er aftalt, at der gælder et gensidigt varsel på 14 dage i prøveperioden. Vær opmærksom på, at du skal varsle din opsigelse så betids, at varslet kan rummes inden for prøveperioden.

Vær også opmærksom på, om der er indgået aftale om forlængede opsigelsesvarsler.

 

Hvad bør en opsigelse indeholde?

En opsigelse bør altid være skriftlig og angive datoen, men derudover er der ikke særlige krav til indholdet, og du behøver ikke at begrunde opsigelsen. Du kan f.eks. blot skrive: "Jeg ønsker hermed at opsige min stilling pr. dags dato, således at jeg fratræder den 30. november 2015"

Hvis du bliver afskediget

Hvis din arbejdsgiver ønsker at opsige dig, skal dette varsles i overensstemmelse med reglerne i funktionærloven. Dit opsigelsesvarsel afhænger af din anciennitet.

 

Ansættelsestid Opsigelsesvarsel
Under 6 måneder 1 måned
6 måneder - 3 år 3 måneder
3 år - 6 år 4 måneder
6 år - 9 år 5 måneder
9 år og derover 6 måneder

 

Er du i en prøveperiode er arbejdsgivers varsel altid 14 dage, og varslet skal kunne ligge inden for prøvetiden, dvs. at en opsigelse i prøveperioden skal ske inden 2½ måned.

Vær også opmærksom på, om der er indgået aftale om forlængede opsigelsesvarsler.

Bliver du opsagt i forbindelse med en masseafskedigelse gælder samme regler for opsigelsesvarsel som beskrevet ovenfor.

Hvornår må arbejdsgiver opsige dig?

I kraft af ledelsesretten har arbejdsgiver ret til at ansætte og afskedige sit personale.

Funktionærloven stiller dog krav om, at der for medarbejdere med mere end 1 års anciennitet er et sagligt grundlag for opsigelsen. Det er forholdene på selve opsigelsestidspunktet, der er afgørende ved vurderingen af sagligheden.

En opsigelse kan være begrundet i virksomhedens forhold, f.eks. økonomi og organisationsændringer, eller i medarbejderens forhold, herunder f.eks. manglende performance eller samarbejdsproblemer.

Uanset, om opsigelsen er begrundet i virksomhedens eller dine forhold, skal arbejdsgiver varsle opsigelsen med de ovenfor nævnte varsler (se også afsnittene om fyringer).

 

Opsigelse begrundet i virksomhedens forhold

Arbejdsgiver kan altid opsige medarbejdere under henvisning til behovet for besparelser, omstruktureringer og lignende. Er opsigelsen reelt begrundet i sådanne forhold, vil den være saglig.

 

Opsigelse begrundet i medarbejderens forhold

En opsigelses begrundet i dine forhold kan f.eks. være, at du ikke har performet tilstrækkeligt, at du ikke overholder dine aftaler, at der er samarbejdsvanskeligheder eller sygdom.

En opsigelse, der er begrundet med en eller anden form for utilfredshed med dig som medarbejder vil som udgangspunkt kræve, at du forinden har modtaget en advarsel (se mere nedenfor) og således har haft en mulighed for at rette op på de kritiserede forhold. Dette gælder dog ikke ved sygdom.

 

Når der sker ændringer i dine ansættelsesvilkår

Arbejdsgiver kan i kraft af ledelsesretten foretage ændringer i dine ansættelsesvilkår uden særligt varsel, dog kun så længe ændringerne ikke er væsentlige.

Vilkårsændringer kan f.eks. være ændring af arbejdstid, arbejdsopgaver og arbejdssted. Er der tale om nedgang i løn, vil dette altid være væsentligt, men bortset herfra er der altid behov for en konkret vurdering.

Er ændringerne væsentlige vil arbejdsgiver kunne foretage disse, men her kræves, at ændringerne varsles med dit opsigelsesvarsel og derfor først træder i kraft ved udløbet af dette.

En væsentlig ændring er at anse for en opsigelse med tilbud om genansættelse på ændrede vilkår. Det betyder også, at du kan vælge at takke nej til genansættelse på ændrede vilkår, og i stedet betragte dig som opsagt af arbejdsgiver. I så fald stilles du på samme måde, som hvis du blot var opsagt, dvs. at du har krav på opsigelsesvarsel samt eventuelle fratrædelsesgodtgørelser mv.

At en væsentlig vilkårsændring sidestilles med en opsigelse betyder ligeledes, at arbejdsgiver skal have en saglig grund til at foretage ændringerne, og at der i tilfælde af usaglighed kan rejses krav om godtgørelse efter overenskomst og funktionærlov.

Hvornår ændringer i ansættelsesvilkårene kan betragtes som væsentlige afhænger af de konkrete omstændigheder samt dine personlige forhold. Det er ofte en ganske vanskelig vurdering, og det er vigtigt at understege, at dét der er væsentligt for en medarbejder ikke nødvendigvis er væsentligt for dennes kollega. Det er på ingen måde sort/hvidt, og det må anbefales, at du kontakter din tillidsmand, kreds eller finansforbundet, såfremt du er i tvivl om, hvorvidt en ændring kan være væsentlig.

Hvis du har fået en advarsel

Hvordan skal en opsigelse foregå, når min arbejdsgiver er utilfreds med min indsats?

Er din arbejdsgiver utilfreds med din arbejdsindsats eller en bestemt adfærd, kan han eller hun give en påtale eller advarsel om de forhold, der ikke fungerer.

 

Hvad skal en advarsel indeholde?

En advarsel skal være tydelig og konkret:

 • Det skal klart fremgå, hvilke forhold, der giver anledning til kritik og som ønskes ændret
 • Ændringerne skal være objektive og målbare
 • Det skal fremgå, hvordan problemerne forventes løst
 • Der bør aftales opfølgningsmøder, hvor dette giver mening
 • Advarslen bør være skriftlig og det skal fremgå, at manglende imødekommelse af de angivne krav, kan få ansættelsesretlige konsekvenser
 • Evt. angivelse af tidsfrist, men dette kan ikke kræves og vil ikke altid give mening

 

Tillidsmandens deltagelse og orientering

Du har ret til at have din tillidsmand med til mødet, og denne skal kunne tilkaldes, såfremt du ønsker det. Uanset om tillidsmanden deltager til advarselssamtalen, skal denne orienteres senest 2 dage efter mødet.

 

Når advarslen udløber

Såfremt der ikke rettes op på de i advarslen angivne kritikpunkter, vil dette kunne medføre en opsigelse.

Hvad medfører en bortvisning?

Såfremt du groft misligholder dine forpligtelser, vil dette kunne medføre en bortvisning. I så fald ophører ansættelsen med øjeblikkelig virkning, hvilket også betyder, at lønnen ophører straks.

Når der sker ændringer i dine ansættelsesvilkår

Arbejdsgiver kan i kraft af ledelsesretten foretage ændringer i dine ansættelsesvilkår uden særligt varsel, dog kun så længe ændringerne ikke er væsentlige.

Vilkårsændringer kan f.eks. være ændring af arbejdstid, arbejdsopgaver og arbejdssted. Er der tale om nedgang i løn, vil dette altid være væsentligt, men bortset herfra er der altid behov for en konkret vurdering.

Er ændringerne væsentlige vil arbejdsgiver kunne foretage disse, men her kræves, at ændringerne varsles med dit opsigelsesvarsel og derfor først træder i kraft ved udløbet af dette.

En væsentlig ændring er at anse for en opsigelse med tilbud om genansættelse på ændrede vilkår. Det betyder også, at du kan vælge at takke nej til genansættelse på ændrede vilkår, og i stedet betragte dig som opsagt af arbejdsgiver. I så fald stilles du på samme måde, som hvis du blot var opsagt, dvs. at du har krav på opsigelsesvarsel samt eventuelle fratrædelsesgodtgørelser mv.

At en væsentlig vilkårsændring sidestilles med en opsigelse betyder ligeledes, at arbejdsgiver skal have en saglig grund til at foretage ændringerne, og at der i tilfælde af usaglighed kan rejses krav om godtgørelse efter overenskomst og funktionærlov.

Hvornår ændringer i ansættelsesvilkårene kan betragtes som væsentlige afhænger af de konkrete omstændigheder samt dine personlige forhold. Det er ofte en ganske vanskelig vurdering, og det er vigtigt at understrege, at dét der er væsentligt for en medarbejder ikke nødvendigvis er væsentligt for dennes kollega. Det er på ingen måde sort/hvidt, og det må anbefales, at du kontakter din tillidsmand, kreds eller finansforbundet, såfremt du er i tvivl om, hvorvidt en ændring kan være væsentlig.

Hvad har jeg krav på i fratrædelsesgodtgørelse?

Hvis du har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i mere end 12 år, har du ret til fratrædelsesgodtgørelse i anledning af arbejdsgivers opsigelse.

Både funktionærloven og Standardoverenskomsten indeholder regler om fratrædelsesgodtgørelse.

 

Funktionærloven

Ud over løn i opsigelsesperioden skal du i henhold til funktionærloven også have en godtgørelse på henholdsvis 1 eller 3 måneders løn, hvis du har været ansat i mindst 12 eller 17 år på fratrædelsestidspunktet.

 

Standardoverenskomsten

Standardoverenskomsten indeholder ret til fratrædelsesgodtgørelse som angivet herunder, såfremt du på fratrædelsestidspunktet har været ansat i mere end 12 år.

Beløbet er fastsat efter alder:

 • 40 år: en måneds løn
 • 45 år: to måneders løn
 • 50 år: tre måneders løn
 • 55 år: fem måneders løn
 • 60 år: seks måneders løn

Retten til godtgørelse bortfalder, hvis du er nået en alder, der giver ret til folkepension.

 

Ret til ekstra pensionsbidrag

Er du på fratrædelsestidspunktet fyldt 50/55 år, har du yderligere ret til 8/20 måneders pensionsbidrag.

Retten til ekstra pensionsbidrag bortfalder, hvis du har ret til folkepension.

 

Afbødeforanstaltninger

Du får ret til en godtgørelse på 1 månedsløn, hvis:

 • du afskediges på grund af virksomhedens forhold, og
 • du ikke har været ansat længe nok til at have ret til ovenstående godtgørelser, og
 • du ikke har aftalt en ny ansættelse på fratrædelsestidspunktet.

Fratrædelsesaftaler

En fratrædelsesaftale er en frivillig aftale om fratrædelse, som indgås mellem dig og virksomheden. Det er vigtigt at have styr på alle detaljer omkring aftalen før du skriver under.

Finansforbundet anbefaler derfor, at du rådfører dig med din faglige repræsentant eller Finansforbundet, inden du skriver under. Herudover, bør du også søge vejledning hos din a-kasse, idet en frivillig aftale om fratrædelse kan medføre karantæne.

 

Vær opmærksom på vilkårene

En fratrædelsesaftale er i princippet et alternativ til en opsigelse, og bør betragtes som sådan. Du skal derfor også sikre dig, at aftalen som minimum indeholder de vilkår, du ville have krav på, hvis du var blevet opsagt af arbejdsgiver.

 

Særligt om fritstilling

Hvis du bliver fritstillet er du fortsat ansat, men skal blot ikke stille din arbejdsydelse til rådighed. Du skal således ikke møde på arbejde i en fritstillingsperiode.

Du får din sædvanlige løn, og dine vilkår i forhold til øvrige ydelser vil som udgangspunkt fortsætte, medmindre I har aftalt andet.

Under fritstillingen kan du påtage dig andet arbejde, så længe dette ikke er i konkurrerende virksomhed. Arbejdsgiver vil herefter kunne modregne din nye indtægt i lønnen, medmindre det er aftalt, at der ikke er adgang til modregning. Dog har du altid krav på løn svarende til 3 måneder (minimalerstatning).

Helt generelt vil du få mest ud af en fritstilling, såfremt denne er ubetinget. En ubetinget fritstilling foreligger, hvis det er aftalt, at du kan tage ansættelse i konkurrerende virksomhed, og at der ikke sker modregning i ny lønindtægt.

 

Loyalitet

Selvom du er fritstillet, er du stadig i et ansættelsesforhold, og dermed underlagt loyalitetspligt. Det betyder, at du skal være loyal over for arbejdsgiver, og at du ikke må tage ansættelse i konkurrerende virksomhed, medmindre dette er aftalt. Du skal også stadig omtale din arbejdsgiver loyalt.

Hvad kan jeg få i dagpenge?

Hvis du er fuldtidsforsikret, har en arbejdstid på mindst 24,67 timer om ugen og en løn på mindst 22.220 kr. om måneden, kan du få den maksimale dagpengesats, som er 849 kr. om dagen.

Kan jeg tegne en lønsikring?

Ja, som medlem af FTFa kan du tegne en ekstra forsikring til dagpengene, der kan give dig op til 90 procent af din nuværende løn. Du skal have været i arbejde i 12 måneder og have haft forsikringen i mindst 6 måneder inden en eventuel opsigelse fra din arbejdsgiver, før du kan få udbetalt løn fra lønsikringen.

Der er stor fleksibilitet i forsikringen, så du kan skrue den sammen, så den passer til din økonomi og dine behov.

Hvad er reglerne for outplacement?

Hvis du bliver afskediget på grund af virksomhedens forhold, stiller virksomheden et outplacementforløb til rådighed.

 

Du bliver tilbudt et outplacementprogram til

 • en værdi af mindst 25.000 kroner pr. afskediget medarbejder
 • principperne i Kodeks for god outplacement i finanssektoren 
 • give frihed med løn i opsigelsesperioden til outplacementaktivitet

Valg af leverandør og indhold af forløbet aftales mellem den faglige repræsentant og virksomheden.

 

Aftale med leverandør

Finansforbundet arbejder sammen med FTFa, og vi har indgået aftaler med følgende leverandører, der kan give dig den bedste bistand:

 • Amendor
 • AS3
 • Brodal Search & Selection
 • Charlotte Juul Search & Outplacement
 • Corecompetence
 • Effektiv Rekruttering v/ Michael Folmann
 • FTFa / Mercuri Urval
 • Globiz1
 • GML-HR
 • Hartmanns A/S
 • iHeadHunt
 • Job Vision
 • KEA Kompetence
 • ​Konsulenthuset Ballisager
 • Konsulenthuset Provi
 • Lundmann
 • LunnPlus og KarriereCoach
 • Makio
 • Moving People
 • Nordic Transition
 • Otto Consult
 • Peoplement
 • Promando
 • Resources v/ Søren Kiebe
 • Right Management
 • SAM International
 • Unique Human Capital
 • Wise Consulting

Kan jeg få rådgivning og støtte ved fusioner og større afskedigelsesrunder?

Finansforbundet har etableret et beredskab, der holder informationsmøder for de medlemmer, der bliver afskediget. På møderne får medlemmerne information om:

 • Fratrædelsesvilkår
 • A-kasse-regler
 • Arbejdsmarked (kompetenceafklaring, uddannelse, jobsøgning)

Har du spørgsmål, eller har du og dine kolleger brug for hjælp fra beredskabet, så kontakt din tillidsmand.

    

Fyringer

Åbn alle

Jeg er blevet bortvist. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du er blevet bortvist, er det vigtigt, at du:

 • straks protesterer mod bortvisningen overfor din arbejdsgiver
 • inddrager din tillidsmand, kredsen eller Finansforbundet, som kan hjælpe dig med at rejse krav om erstatning for løn og feriepenge, samt eventuel godtgørelse, hvis der er tale om en urimelig afskedigelse
 • kontakter din a-kasse

Hvis du ønsker en juridisk vurdering af din opsigelse/bortvisning, gælder der en absolut frist på 4 uger, fra du har modtaget opsigelsen/bortvisningen.

Kan jeg tegne en lønsikring?

Ja, som medlem af FTFa kan du tegne en ekstra forsikring til dagpengene, der kan give dig op til 90 procent af din nuværende løn. Du skal have været i arbejde i 12 måneder og have haft forsikringen i mindst 6 måneder inden en eventuel opsigelse fra din arbejdsgiver, før du kan få udbetalt løn fra lønsikringen.

Der er stor fleksibilitet i forsikringen, så du kan skrue den sammen, så den passer til din økonomi og dine behov.

Hvad kan jeg få i dagpenge, hvis jeg bliver opsagt?

Hvis du er fuldtidsforsikret, har en arbejdstid på mindst 24,67 timer om ugen og en løn på mindst 22.220 kr. om måneden, kan du få den maksimale dagpengesats, som er 849 kr. om dagen.

Hvordan udbetales dagpengene?

Dagpengene udbetales bagud i en periode på enten fire eller fem uger. Perioden går fra næstsidste søndag i måneden til næstsidste søndag i måneden efter. Kontakt FTFa-kontakten i Finansforbundet for mere viden om a-kassen:

Jeg er i fleksjob. Hvad gør jeg, hvis jeg bliver sagt op?

Du skal kontakte kommunen, som administrerer fleksjobordningen. Kommunen skal vurdere, om du er uforskyldt ledig og kan få udbetalt ledighedsydelse.

Du bør også kontakte Finansforbundets juridiske rådgivere få en juridisk vurdering af sagligheden af din opsigelse.

Skriv til Jura og forhandling på raadgivning@finansforbundet.dk eller ring på telefon 32 66 13 30. Husk at oplyse cpr-nummer eller medlemsnummer ved henvendelse.

Du kan også henvende dig til socialrådgiverne i Finansforbundet, hvis du har spørgsmål om sociale forhold:

Har jeg ret til et outplacementforløb?

Hvis du afskediges på grund af virksomhedens forhold, er du ifølge overenskomsten sikret retten til et outplacementforløb.

Hvis du ikke er blevet tilbudt et outplacementforløb i forbindelse med din opsigelse, og årsagen er din virksomheds forhold (det vil sige besparelser, organisationsændring eller lign.), skal du kontakte Finansforbundet på 32 66 13 30 eller på raadgivning@finansforbundet.dk.

Hvad sker der med mit medlemskab af Finansforbundet, hvis jeg bliver sagt op?

Du kan beholde dit medlemskab, lige meget om du bliver afskediget eller selv siger op. Du vil kunne fortsætte som medlem hos os, hvad enten du bliver ledig for en periode, bliver pensioneret eller får nyt job.

Du kan have forskellige rettigheder afhængig af, om du får nyt job i sektoren, uden for sektoren eller bliver ledig.

Kan jeg beholde de forsikringsordninger, jeg har i Finansforbundet, hvis jeg bliver sagt op?

Du vil selvfølgelig kunne beholde dine forsikringsordninger, hvis du fortsat er medlem af Finansforbundet.

Kontakt Finansforbundet, hvis du har spørgsmål til medlemskab eller forsikringsordninger på telefon 32 66 13 76.