Styrk den gode trivsel på arbejdspladsen

Trivsel og bundlinje hænger sammen, og god trivsel skabes i fællesskab på arbejdspladsen. Få gode råd til, hvordan I kan styrke trivslen på arbejdspladsen.

God trivsel er betinget af en lang række faktorer, f.eks. ledelse, arbejdsvilkår, sociale relationer, samarbejdet og medarbejdernes udviklingsmuligheder. Den enkelte medarbejders egne forventninger og evne til at håndtere udfordringerne i hverdagen spiller også ind.

Trivsel skabes i fællesskab

Trivsel på arbejdspladsen opleves individuelt, men skabes i fællesskab med ledelse og kolleger. Som medarbejder, afdeling, leder og virksomhed/organisation kan du aktivt bidrage til at styrke trivslen på arbejdspladsen.

Gode råd om trivsel

Åbn alle

Hvad er trivsel?

Arbejdspladser med høj trivsel er typisk kendetegnet ved, at der er en høj grad af tillid, fair behandling og gode samarbejdsrelationer på kryds og tværs af organisationen. Graden af trivsel kan derfor typisk findes ved at se på de tre parametre:

Tillid handler om de forventninger, som ledelse og medar­bejdere har til hinanden:

 • Kan man regne med hinan­den, og har medarbejderne tillid til det, kolleger og ledelse siger?
 • Lytter man til hinandens synspunkter, tager andre seriøst og agerer loyalt, når der først er truffet en beslutning?
 • Og har ledelsen tillid til, at de ansatte selvstændigt kan udføre et godt stykke arbejde?

Fair behandling handler om en fælles oplevelse af, at tingene foregår ordentligt:

 • Føler man sig tilstrækkeligt inddraget i beslutningsprocesser, og er beslutningsgrundlaget i orden?
 • Bliver alle behandlet med respekt og værdighed?
 • Føler man sig anerkendt og belønnet for sin indsats, og er der en fair fordeling af goder?

Samarbejde handler om, at alle arbejder konstruktivt og effektivt sammen om virksomhedens kerneopgaver:

 • Arbejder alle sammen på trods af forskellige faggrupper med hver deres specialviden?
 • Er det anerkendt, at de forskellige faggrupper er afhængige af hinanden for at gøre et godt stykke arbejde?

Hvis du kan svare ja, til hovedparten af spørgsmålene, er trivslen sandsynligvis høj på din arbejdsplads. Hvis du i stedet overvejende kan svare nej, er det sandsynligvis nogle af de steder, hvor I kan sætte ind for at forbedre trivslen.

Læs mere om trivsel i "Trivsel og bundlinje – en fælles vindersag" (pdf)

Hvad kan jeg gøre som medarbejder?

 • ​Fortæl din nærmeste leder og dine kolleger om dine behov. Dine behov bliver bedst indfriet, hvis du er åben omkring dem.
 • Tal med andre, hvis du føler dig presset. Det er vigtigt at kunne få hjælp og støtte, hvis arbejdspresset vokser dig over hovedet.
 • Lær dine signaler at kende - og reager på dem, hvis de dukker op.
 • Bidrag til dine kollegers trivsel. Behandl og respektér andre, som du gerne selv vil behandles og respekteres.
 • Ryd op i dit hoved. Gør evt. løbende brug af nogle teknikker til afspænding og "mental oprydning", der virker for dig.
 • Vær fysisk aktiv i løbet af arbejdsdagen. Etablér alternative mødeformer, gå til den fjerneste printer, tag trappen eller lignende.

Hvad kan min gruppe/afdeling gøre?

 • Vær anerkendende og undersøgende over for dine kollegers idéer og motiver.
 • Gennemfør jævnligt gruppedialoger, hvor I afklarer gruppens opgaver og mål og når frem til en fælles forståelse af, hvad i skal nå i den kommende tid.
 • Acceptér forskellighed - og brug det som en fælles styrke i et ressourcestærkt team.
 • Drøft løbende, hvordan I tager imod nye i gruppen. Det er vigtigt, at I hurtigt får "indsluset" nye kolleger i gruppen, så de trives på lige fod med jer andre.
 • Lyt og spørg ind til nye kollegers oplevelse af gruppen og arbejdspladsen. Deres "undren" kan være et godt udgangspunkt for at justere på tingene.
 • Inddrag jeres leder, når der er behov for det. Kend grænserne for lederens beføjelser og tøv ikke med at spørge din leder til råds.

Hvad kan jeg gøre som leder?

 • Gør hverdagen tilpas forudsigelig. Det er vigtigt, at medarbejderne har en ramme for deres kreativitet.
 • Hold snor i ambitionerne. Det er vigtigt, at I kan brænde for sagen uden at brænde ud.
 • Vær tydelig i dine signaler. Det er vigtigt, at medarbejderne kan forholde sig til klare normer.
 • Træd konstruktivt ind i konflikter. Det er vigtigt, at der frigøres energi til at udvikle organisationen.
 • Dosér involveringen. Det er vigtigt, at medarbejderne ikke skal tage stilling til alt.
 • Vis løbende anerkendelse. Det er vigtigt, så medarbejderne ved, hvornår de har gjort det godt (nok).
 • Tag hånd om din egen trivsel. Det er vigtigt, så du undgår at smitte andre med stress.

Hvad kan min virksomhed/organisation gøre?

 • Trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø tager tid og udvikles ikke via snuptagsløsninger, men gennem vedvarende opmærksomhed.
 • Genopfind det gode psykiske arbejdsmiljø. Nye udfordringer og betingelser kræver nye initiativer, handlinger og dialog.
 • Vær særligt opmærksom på trivslen, når bølgerne går højt. Store forandringer kræver særligt fokus på trivslen og et godt psykisk arbejdsmiljø.
 • Lær af andre virksomheders erfaringer. Vær opsøgende i forhold hvad der har virket og ikke virket hos andre virksomheder?
 • Trivselsmålinger kræver en systematisk opfølgning. Målingerne kan være et godt udgangspunkt for trivselsarbejdet i virksomheden, men løser ingenting i sig selv.
 • Det kræver tid, penge og energi at skabe trivsel og opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø. Tænk på det som en nødvendig investering.

Få gang i dialogen om trivsel

Brug dialogværktøjet ”Find Overskuddet” til at skabe rammerne for en samtale om vigtige ting, som I måske ikke får talt om i dagligdagen, eller som det er svært at sætte ord på. "Find Overskuddet" kan bruges på et afdelings- eller teammøde til at involvere alle i at styrke trivsel og værdiskabelse på arbejdspladsen.

Kontakt kba@finansforbundet.dk eller download:

Find Overskuddet – kort vejledning (pdf) Find Overskuddet – vejledning (pdf) Find Overskuddet – brikker (pdf) Læs om en filial i Spar Nords oplevelser med dialogværktøjet Læs om Nordeas fællestillidsmænds oplevelser med dialogværktøjet (jpg)

"Finding Extra Value" er titlen på den engelske oversættelse af dialogværktøjet, som kan anvendes på arbejdspladser, hvor der arbejdes på tværs af landegrænser, eller i afdelinger hvor arbejdssproget er engelsk.

Finding Extra Value – brikker (pdf) Finding Extra Value – vejledning (pdf)

Få inspiration til arbejdet med præstationsmål og trivsel

Brug af præstationsmål er meget udbredt i den finansielle sektor og har vist sig at have stor betydning for såvel medarbejdernes trivsel som virksomhedernes bundlinje.

Hensigten med præstationsmål er, at de opstillede mål skal være styrende for den måde, de enkelte enheder og medarbejderne løser deres opgaver på. Derfor kan mål og målinger næsten ikke undgå at påvirke arbejdsmiljøet i bred forstand. Såvel direkte som indirekte – og potentielt både positivt og negativt.

Brug materialerne som udgangspunkt for en drøftelse af sammenhængen mellem præstationsmål og trivsel, og som grundlag for en stillingtagen til, hvordan man kan anvende præstationsmål, der understøtter både trivsel og bundlinje.

Download: Præstationsmålinger og trivsel – et inspirationskatalog (pdf) Download: Mål med mening

Har din arbejdsplads brug for at få sat trivsel på dagsordenen?

Kontakt din lokale tillidsmand, din lokale kreds eller Finansforbundet.

Kontakt
Karsten Bøjesen
32 66 14 69 / 61 55 62 36
kba@finansforbundet.dk