Tillidsmand

Tillidsmanden vælges af og blandt anerkendte dygtige medarbejdere med erfaring og indsigt i virksomhedens forhold jf. overenskomst indgået mellem Finansforbundet & FA.

Tillidsmanden er underlagt følgende vedtægter og aftaler

 • Finansforbundets vedtægter  
 • Finansforbundet i Nordeas vedtægter  
 • Aftale om tillidsmænd i overenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet.

Forudsætninger 

 • Tillidsmandsuddannelsen i Finansforbundet. Uddannelsen (Grunduddannelsen)   forventes gennemført hurtigst muligt.

 • Relevante specialkurser for tillidsvalgte i Finansforbundet, det bør tilstræbes at TM bruger de kursusdage der er til rådighed jf. aftalen om fagligt arbejde i VOK. Brug uddannelsesguiden til inspiration, samt til prioritering.

Hovedopgaver

 • Varetage medlemmernes interesser og bidrage til en positiv atmosfære samt trivsel på arbejdspladsen.

 • Repræsentant for medlemmer, i relation til ledelse, FTM og Finansforbundet i Nordeas bestyrelse.

 • På medlemmernes vegne at behandle forespørgsler, klager eller henstillinger, samt evt.forelægge disse for ledelsen.

 • Tager initiativ til uformel dialog med den lokale ledelse, med henblik på styrkelse af samarbejdet.

 • Indgår i konstruktiv dialog med lokal leder om personaleforhold, personaleudvikling og  organisations udvikling.

 • Være forandringsparate og være i stand til at omstille sig alt efter opgavens art.

 • Forsøge at løse problemer inden konflikt opstår samt tage aktiv del i konflikthåndteringen.

 • Modtager og giver informationer til og fra: medlemmer, fællestillidsmænd, Finansforbundet i Nordeas bestyrelse.

 

Finansforbundet

 • Deltager i lokale faglige aktiviteter ad hoc opgaver

 • Deltager i lokale TM møder

 • Bisidder for medlemmer, ved personsager f.eks. advarsel og påtale.

 • Repræsentant for Finansforbundet i Nordea´ bestyrelse og Finansforbundet, i relation til medlemmer og lokal ledelse.

 • Læser og formidler relevante informationer til dine medlemmer om f.eks.
  medlemsfordele, herunder hvervning, arbejdsklima, nye tiltag samt resultat af overenskomstforhandlinger.

 • Informerer medlemmerne om lokale faglige aktiviteter, herunder medlemsmøder. som tilstræbes afholdt en gang årligt.

 • Tænke i muligheder, være nysgerrig og kommunikere anerkendende og ligeværdigt.

 • Deltage i Finansforbundet i Nordeas tillidsmandsseminar, generalforsamling, STOK, VOK, møder samt ad hoc arrangementer

Tillidsmandens kompetencer i relation til hovedopgaver

 • Tillidsmanden har frihed til tillidsarbejdet
 • Tillidsmanden kan indgå aftaler i henhold til lokalaftaler mellem Nordea og Finansforbundet i Nordea
 • Tillidsmanden skal indgå i aftaler/forhold som vedrører medlemmerne i valgområdet

Personlige kompetencer

Ansvarlig-troværdig-lyttende-empatisk-menneskekender-nysgerrig-tålmodig-samarbejdsvillig og fleksibel

 • Tænke i muligheder
 • Kommunikerer
 • Tænke i politik
 • Markedsføring af sig selv

 

 Arrangementer for tillidsmænd