Stiftelsesfonden

FUNDATS til Stiftelsesfonden for Finansforbundet i Nordea

Fondens navn og stiftere

§ 1. Fondens navn er Stiftelsesfonden for Finansforbundet i Nordea.

§ 2. Fonden blev stiftet den 12. januar 1991 af Unidanmarks Personale Kreds, nu Finansforbundet i Nordea, og blev samtidig sluttet sammen med AP's Jubilæumsfonde, der var stiftet i anledning af AP's 50-års jubilæum.

Fondens hjemsted og formål

§ 3. Fondens hjemsted er i Hvidovre Kommune. Fonden skal have samme adresse som Finansforbundet i Nordea.

§ 4. Fondens formål er at yde støtte til medlemmer af Finansforbundet i Nordea som en påskønnelse af en særlig indsats til gavn for kolleger i Nordea.

Fondens kapital m.v.

§ 5. Fondens formue bestod ved oprettelsen af kr. 27.889,95, hidrørende fra AP's Jubilæumsfond. Finansforbundet i Nordea indskyder kontant ved udgangen af hvert år 2 kr. pr. medlem af Finansforbundet i Nordea. Det af Finansforbundet pr. 1. januar opgjorte medlemstal danner grundlag for indbetalingen.


§ 6. Bestyrelsen afgør, hvorledes fondens midler skal anbringes og investeres.

Bestyrelse

§ 7. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af de til enhver tid værende medlemmer af Finansforbundet i Nordeas bestyrelse. Bestyrelsens formand er formanden for bestyrelsen i Finansforbundet i Nordea. Kasserer for fonden er kassereren i Finansforbundet i Nordea.

§ 8. Bestyrelsen afholder møde efter behov og efter indkaldelse af formanden, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring derom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der skal underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Tegningsret

§ 9. Fonden tegnes af fondens formand alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Årsregnskab og revision

§ 10. Bestyrelsen skal lade udarbejde et årsregnskab bestående af resultatopgørelse og balance (status).

§ 11 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal foreligge senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

§12 Fondens regnskaber revideres af de to revisorer, der på generalforsamlingen i Finansforbundet i Nordea er valgt som interne revisorer i Finansforbundet i Nordea.

Uddeling og overskudsanvendelse

§ 13. Bestyrelsen foretager efter eget skøn uddeling til fremme af det i § 4 nævnte formål til personer, der er indstillet af medlemmerne. Bestyrelsen fastsætter antallet af legatportioner og størrelsesorden af den enkelte legatportion. Uddeling finder sted på stiftelsesdagen den 12. januar. Medlemmer af bestyrelsen og af Nordea Abp's bestyrelse kan dog ikke selv modtage støtte.


§ 14. Bestyrelsen kan ikke foretage uddeling, ydelse af lån eller sikkerhedsstillelse for lån til bestyrelsesmedlemmer og revisorer eller personer, der indtager en ledende stilling i fonden, eller nogen der er knyttet til de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

Ændring af fundatsen

§ 15. Ændringer af fundatsen kan vedtages af bestyrelsen med ¾ flertal af de afgivne stemmer. I det omfang det er påkrævet efter fondslovgivningen, skal Justitsministerens samtykke og fondsmyndighedens tilladelse indhentes.

Opløsning m.m.

§ 16. Bestyrelsen kan med ¾ flertal af de afgivne stemmer beslutte at sammenlægge fonden med andre fonde eller at opløse fonden. I det omfang det er påkrævet efter fondslovgivningen, skal Justitsministerens samtykke og fondsmyndighedens tilladelse indhentes. I tilfælde af opløsning overføres fondens formue til Finansforbundet i Nordeas formue.
________________________________________
Vedtaget på fondens stiftelsesdag den 12. januar 1991 med ændringer af 8. december 2000, 3. april 2003, 31. marts 2007 og 30. marts 2019.