Generalforsamling 18. juni 2020

Vi prøver igen: Kom med til virtuel generalforsamling 18. juni!

Scroll down for English!
Find den formelle indkaldelse nederst på siden

Kære medlemmer!

Vi indkalder hermed til årets generalforsamling torsdag 18. juni kl. 15.00-17.15. Tidspunktet er aftalt med Nordea under hensyntagen til den daglige drift.  

På generalforsamlingen kan du bl.a. høre formandskabets beretning om det forgangne år, og så er det dér, du vælger, hvem der skal repræsentere dig fremover, når der er valg til bestyrelse og suppleanter.
 
Generalforsamlingen skulle oprindeligt have været afholdt 28. marts, men pga. corona-pandemien blev vi nødt til at udskyde den, og det er også derfor, at vi afholder generalforsamlingen i en kort, virtuel version. 

Sæt jer sammen
Vi opfordrer til, at du og dine kollegaer bruger eftermiddagen sammen, hvor du kan blive opdateret på et begivenhedsrigt år i Finansforbundet i Nordea, og hvor du kan få indflydelse og bruge din stemmeret. For at gøre eftermiddagen og måske aftenen ekstra hyggelig, betaler vi for pizza, sandwich og lign. samt drikkevarer. Nærmere info følger.

Du skal tilmelde dig senest torsdag 4. juniffinordea.dk (klik på link) for at få stemmeret.

Vi glæder os til at mødes med dig –  denne gang virtuelt.

Mange hilsener
Finansforbundet i Nordea

We’ll try again; Virtual Annual General Meeting 18 June!

Dear members,

We invite you to join Finansforbundet in Nordea’s Annual General Meeting, Thursday, the 18th of June from 3.00 pm to 5.15 pm. The time has been agreed upon by Nordea, taking daily operations into consideration.

The Annual General Meeting will be held in Danish. If you have some knowledge of Danish, we encourage you to participate.

At the Annual General Meeting, you will be able to hear the presidency talk about the previous year, and at the election of candidates for the board and board substitutes, you will be able to elect who will represent you in the future.

Originally, the Annual General Meeting was planned to be held on the 28th of March but, due to the corona pandemic, we had to postpone it. That is also the reason why it is being held in a short, virtual version.

Join your co-workers
We encourage you to spent the afternoon together with your co-workers, in order to get updated on an eventful year, and to use your influence and right to vote. To make the afternoon, and maybe the evening, extra cosy, we will pay for pizza, sandwiches (and the like), as well as beverages. More information will follow.

If you want to join the Annual General Meeting (and have the right to vote), you will need to sign up no later than the 4th of June at ffinordea.dk (click on the link).

We look forward to meeting with you – this time "virtually".

Warm regards, 
Finansforbundet in Nordea


Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020
Udsat fra 28. marts 2020 grundet COVID-19

Finansforbundet i Nordea holder ordinær generalforsamling virtuelt 
torsdag 18. juni 2020 kl. 15.00
Generalforsamlingen er Finansforbundet i Nordeas øverste myndighed og er åben for alle medlemmer.

Dagsordenen iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretninger
a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år
b) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge

5. Indkomne forslag
a) Fra medlemmer
b) Fra bestyrelsen

6. Valg af 
a) 4 bestyrelsesmedlemmer
b) 3 bestyrelsessuppleanter
c) 1 intern revisor
d​) 2 interne revisorsuppleanter

7. Eventuelt


Forslag til valg og andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Finansforbundet i Nordea skriftligt i hænde senest torsdag 7. maj 2020. Forslag til valg og andre forslag, der modtages efter 7. maj 2020, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Endelig dagsorden, det reviderede regnskab og indkomne forslag   - - inkl. kandidater til bestyrelse og suppleanter - offentliggøres senest 20. maj på www.ffinordea.dk (denne side)

Ønsker du at deltage med stemmeret, skal du tilmelde dig senest torsdag 4. juniwww.ffinordea.dk (klik på link).